Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 23.266A/1 - Wetteren, heraanleg Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Zuidlaan & WET3024 - Wetteren, Serskampsteenweg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Jona Londers
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371989


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 23.266A/1 - Wetteren, heraanleg Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Zuidlaan & WET3024 - Wetteren, Serskampsteenweg 
Referentienummer: AQFINFRA-23266Alot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 23.266A/1 - Wetteren, heraanleg Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Zuidlaan
& WET3024 - Wetteren, Serskampsteenweg
- Voorbereidende werken: wegopbraak, opbraak bestaand rioleringsstelsel en bouwrijp maken van innamezones.
- Het aanleggen van gravitaire DWA- en RWA-rioleringen in open sleuf variërend in diameter tussen 250mm en 800mm. DWA wordt voorzien in grèsbuizen. Regenwaterleidingen worden gerealiseerd met al dan niet poreuze betonbuizen.
- Het bouwen van overstortconstructies O1, O2 en O4.
- De realisatie van huis- en straatkolkaansluitingen.
- De aanleg van een bufferende en infiltrerende wegkoffer met infiltratieleidingen in de Serskampsteenweg tussen de Smetledesteenweg en de Serskampstraat.
- De aanleg van nieuwe wegenis:
o Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Smetledesteenweg: woonerfstraat in kleinschalige elementen + parkeerzones met grasbetontegels
o Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Serskampstraat: aanleg van voetpaden in betontegels, fietspaden in cementbetonverharding, rijweg in asfalt en parkeerzones met grasbetontegels
- De aanleg van ondergrondse groenvoorzieningen (excl. aanplant groen)
- Verkeersregeling, signalisatie en markeringen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Nieuwe versie van bestek beschikbaar.
Beschrijvende meetstaat wordt toegevoegd.