Wielsbeke

Concessie voor werken voor de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek en de herbestemming van de huidige site voor het lokaal bestuur Wielsbeke met de mogelijke toevoeging van de bouw van een dagopvangcentrum en assistentiewoningen voor het lokaal bestuur Oostrozebeke


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN CONCESSIEOVEREENKOMST 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Wielsbeke
Postadres: Rijksweg 314,BE-8710 Wielsbeke
Contactpersoon: Bruno Debrabandere
Tel: +32 56673200
E-mail: Bruno.Debrabandere@wielsbeke.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371756 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371756


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Concessie voor werken voor de bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek en de herbestemming van de huidige site voor het lokaal bestuur Wielsbeke met de mogelijke toevoeging van de bouw van een dagopvangcentrum en assistentiewoningen voor het lokaal bestuur Oostrozebeke 
Referentienummer: Wielsbeke-WZC_Ter Lembeek_2020-F24_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft betrekking op het aanduiden van en samenwerking met een partner voor de realisatie van:
- een nieuw WZC voor het lokaal bestuur Wielsbeke, inbegrepen het ontwerp, de bouw en de uitbating ervan; en
- de herbestemming en herinvulling van een bestaande WZC - site voor het lokaal bestuur Wielsbeke; en mogelijks
- een centrum voor dagverzorging en eventuele assistentiewoningen, te realiseren en te beheren, voor het lokaal bestuur Oostrozebeke
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE257
Voornaamste plaats van uitvoering: Wielsbeke
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft betrekking op het aanduiden van en samenwerking met een partner voor de realisatie van: - een nieuw WZC voor het lokaal bestuur Wielsbeke, inbegrepen het ontwerp, de bouw en de uitbating ervan; en - de herbestemming en herinvulling van een bestaande WZC - site voor het lokaal bestuur Wielsbeke; en mogelijks - een centrum voor dagverzorging en eventuele assistentiewoningen, te realiseren en te beheren, voor het lokaal bestuur Oostrozebeke De juridische structurering van deze samenwerking zal pas kunnen worden vastgelegd na het doorlopen van de dialoogfase. Voor de beoogde samenwerking wordt heden door de opdrachtgever uitgegaan van een geïntegreerde of participatieve samenwerking onder de vorm van een vereniging, doch er zal in de dialoogfase worden overlegd met de geselecteerde kandidaten over de precieze realisatie van alle onderdelen van de opdracht. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-07 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-06