Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio West

AALTER - REGIE DER GEBOUWEN - Plaatsen van 7 externe zonneweringen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres: Oude Gentweg, 75A,BE-8000 BRUGGE
Contactpersoon: Jelle Haudenhuyse
Tel: +329 2676772
E-mail: Jelle.Haudenhuyse@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372204


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AALTER - REGIE DER GEBOUWEN - Plaatsen van 7 externe zonneweringen 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44115700
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
AALTER - REGIE DER GEBOUWEN - Plaatsen van 7 externe zonneweringen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-12 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan bij voorkeur per e-mail doc.VRW@buildingsagency.be (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de opdrachtdocumenten.MEER INFOJelle Haudenhuysejelle.haudenhuyse@buildingsagency.be+3292676772Koen Surmontkoen.surmont@buildingsagency.be+32 471170036PLAATSBEZOEK VERPLICHT NA AFSPRAAK

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-09