Fod Bz - Dienst Vreemdelingenzaken

DE UITWERKING VAN EEN STRATEGIE EN DE CREATIEVE ONTWIKKELING EN UITWERKING VAN EEN ONLINE SENSIBILISERING CAMPAGNE GERICHT NAAR POTENTIËLE ONREGELMATIGE MIGRANTEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD BZ - dienst Vreemdelingenzaken
Postadres :  World Trade Center, tour II - Chaussée d'Anvers 59b , BE - 1000   Brussel
Tel:   +32 07939457
E-mail:   jeroen.belis@ibz.fgov.be
Internetadres(sen):   www.dofi.fgov.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314088


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DE UITWERKING VAN EEN STRATEGIE EN DE CREATIEVE ONTWIKKELING EN UITWERKING VAN EEN ONLINE SENSIBILISERING CAMPAGNE GERICHT NAAR POTENTIËLE ONREGELMATIGE MIGRANTEN  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79340000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wenst een online sensibiliseringscampagne uit te voeren gericht naar potentiële migranten in herkomst- en verblijfslanden en vluchtelingen in eerste landen van opvang en transitlanden om hen te informeren over de risico's van onregelmatige migratie en de kansen en omstandigheden van asiel of verblijf in België, en naar onregelmatige migranten in België en in transitstaten om hen te informeren over de risico's van onregelmatige migratie en over terugkeer.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-08   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-06