Gemeente Meise

Aanstellen ontwerper voor de opmaak van een beheersplan, kleine onderhoudsdossiers en restauratiedossier voor de Sint-Laurentiuskerk te Wolvertem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Meise
Postadres: Tramlaan 8,BE-1861 Meise
Contactpersoon: De heer Wim Van Campenhout
Tel: +32 28922031
Fax: +32 22720261
E-mail: wim.vancampenhout@meise.be
Internetadres(sen): www.meise.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen ontwerper voor de opmaak van een beheersplan, kleine onderhoudsdossiers en restauratiedossier voor de Sint-Laurentiuskerk te Wolvertem 
Referentienummer: 2019524
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71250000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Opmaak beheersplan  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Meise, Tramlaan 8 te 1861 Meise
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-10-01
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Kleine onderhoudsdossiers 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Meise, Tramlaan 8 te 1861 Meise
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-04-01
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Restauratiedossier 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Meise, Tramlaan 8 te 1861 Meise
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-10-01
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. zie hierboven

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. * Het aantonen van kennis binnen het domein van monumentenzorg, archeologie, historisch onderzoek, groen- en natuurbeheer, communicatie en met het maken van beheersplannen, of gelijkaardige plannen, door middel van: de curriculum vitae van de personen die met de uitvoering van de opdracht zullen belast worden. * Het aantonen van ervaring binnen het domein van monumentenzorg, restauratie van beschermde (en/of waardevolle) gebouwen, archeologie, historisch onderzoek, groen- en natuurbeheer, communicatie en met het maken van beheersplannen, of gelijkaardige plannen, door middel van: een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar met vermelding van bedrag en datum en van de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instantie waarvoor zij bestemd waren* Opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven. De ervaring voor de opmaak van dit beheersplan moet evenwel liggen bij de dienstverlener die de inschrijving indient en niet bij een bureau waarmee een samenwerkingsakkoord wordt afgesloten* Opgave van de al dan niet tot de onderneming van de dienstverlener behorende technici* Het bewijs van inschrijving op de lijst van de orde van architecten van de ondertekenaar van de offerte

Eventuele minimumeisen:
1. zie hierboven


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-22 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-12-20
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-08-22
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Raadzaal, Administratief Centrum, Tramlaan 8 te 1861 MeiseInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-24