Katholiek Onderwijs Vilvoorde Vzw

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ontwerpopdracht uitbreiding van het College


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Katholiek Onderwijs Vilvoorde VZW
Postadres: Hellingstraat 44,BE-1800 Vilvoorde
Contactpersoon: De heer Johan Van Engelant
Tel: +32 22571049
E-mail: johan.vanengelant@kov.be
Internetadres(sen): http://www.kov.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ontwerpopdracht uitbreiding van het College 
Referentienummer: GEBO2019/002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71221000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: KOV vzw Het College, Mechelsestraat 5 te 1800 Vilvoorde
II.2.4. Beschrijving
Ontwerpopdracht voor het College, een secundaire school die nood heeft aan meer capaciteit.  Hiervoor willen we op de huidige locatie een gebouw afbreken en vervangen door een nieuwbouw met klaslokalen, vaklokalen en alle daarbij horende lokalen en voorzieningen bijbouwen. De opdracht omvat ook vlogende studies: - stabiliteit - HVAC - eletrische installatie - Sanitair en brandveiligheid - EPB - omgevingsaanleg - eventuele aanvullende studies zoals grondsonderingen, milieuvergunning,. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. laatste 3 jaar

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Wij wensen ervan overtuigd te worden dat u voldoende maturiteit heeft in scholebouw. Een lijst van de voornaamste diensten voor het ontwerp van schoolgebouwen, met vermelding van het bedrag en de datum, gestaagd door tevredenheidsattesten.2. Voorstelling van het architectenbureau met toelichting van de standvastigheid.3. Goede samenwerking met studiebureau's. Per project de vermelding met welke studiebureau's er is samengewerkt.4. Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).

Eventuele minimumeisen:
1. Minimaal 3 projecten.
2. lijst personeel + jaren in dienst
3. minimaal 5 projecten
4. origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-26 11:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-09-16
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Katholiek Onderwijs Vilvoorde vzw, BE nvt

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Van Eerste Aanleg
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
15 dagen na bekendmaking gunning.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-07-04