Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

P19003423 - Zele, renovatie PS Heikant


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347412


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
P19003423 - Zele, renovatie PS Heikant 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project P19003423 - Zele, renovatie PS Heikant
Dit project omvat de renovatie van een gemeentelijk pompstation Heikant te Zele. Er zal een influentafsluiter geplaatst worden. Ook op het maaiveld worden aanpassingen gedaan (grasdallen, anti-parkeerpaaltjes, nieuw ALSB.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-10 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
PlaatsbezoekGezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt aan de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt éénmalig georganiseerd op dinsdag 27/8/2019 van 9 tot 11 uur. (locatie : Zele, Heikant ter hoogte van huisnummer 70b. De aanwezigheid dient te worden bevestigd aan Joost De Cock, projectleider Aquafin (0485 / 55 97 11).

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-07-12