Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

HET3009 - Herent, heraanleg Radioweg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338289


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
HET3009 - Herent, heraanleg Radioweg 
Referentienummer: AQFINFRA-HET3009-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
HET3009 - Herent,
heraanleg Radioweg
Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak :
-voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen
- opbreken van bestaande buizen en inspectieputten
- aanleggen van rioleringen met buizen (gres als poreuze beton)
- maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton
- maken van inspectieputten met infiltratiebuizen
- maken van overstortconstructies
- maken van huis- en kolkaansluitingen
- plaatsen van lijnvormige elementen
- maken van nieuwe verhardingen in asfalt
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-07-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 3 :
- Nieuwe versie plan HET3009/1/17-2-11 toegevoegd.
- Nieuwe versie meetstaat toegevoegd.
- Technisch verslag en sloopopvolgingsplan toegevoegd.