Putte-d+a

Verkaveling Hollestraat - Heiststeenweg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Putte-D+A
Postadres: Gemeenteplein 1,BE-2580 Putte
Contactpersoon: Luk Gladines
Tel: +32 15767880
E-mail: Luk.Gladines@putte.be
Internetadres(sen): http://putte.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347349


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verkaveling Hollestraat - Heiststeenweg 
Referentienummer: Putte-D+A-280001-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
voorbereidende werken infrastructuur, de rioleringswerken, leveren en plaatsen van onderfunderingen en funderingen, het aanleggen van verhardingen, het aanleggen van lijnvormige elementen, het uitvoeren van allerhande werken en constructies, het realiseren van grachten met oeverbescherming de signalisatie en de groenaanleg en het onderhoud gedurende 3 jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-07-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Postcode
In plaats van:
2850
Te lezen:
2580
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plaats
In plaats van:
Gemeente Putte, Schepenlokaal, Gemeenteplein 1
Te lezen:
Gemeente Putte, Schepenlokaal, Gemeenteplein 1, 2580 Putte
Afdelingsnummer: VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Postcode
In plaats van:
2850
Te lezen:
2580
Afdelingsnummer: VI.4.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Postcode
In plaats van:
2850
Te lezen:
2580
Afdelingsnummer: VI.4.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Postcode
In plaats van:
2850
Te lezen:
2580
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
postcode aanbestedende overheid aangepast