Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

A0218003 - RWZI Sint-Pieters-Leeuw, optimalisatie PE dosering waterlijn


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344730


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A0218003 - RWZI Sint-Pieters-Leeuw, optimalisatie PE dosering waterlijn 
Referentienummer: AQFINFRA-A0218003-F50_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
A0218003 - RWZI Sint-Pieters-Leeuw, optimalisatie PE dosering waterlijn
RWZI Sint-Pieters-Leeuw is een unitank-installatie. Een deel van de bekkens kunnen zowel voor beluchting als nabezinking gebruikt worden. Om dit proces te ondersteunen moet de polymeer dosering in de waterlijn geoptimaliseerd worden. De PE aanmaakunit zal vervangen worden, er zal bijkomende getracete piping aangelegd worden (duikwerk !) met appendages.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-07-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Nieuwe versie van bestek en meetstaat toegevoegd.