Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

V5150001 - Renovatie collector Herk-De-Stad, Kiezelweg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
E-mail: Aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349753


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V5150001 - Renovatie collector Herk-De-Stad, Kiezelweg 
Referentienummer: AQFINFRA-V5150001-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Rioolrenovatie ø400 d.m.v. TUB (lengte: +-9m).
Rioolrenovatie ø500 d.m.v. TUB (lengte: +-290m).
Rioolrenovatie ø800 d.m.v. TUB (lengte: +-26m).
Renovatie van inspectieputten.
In stand houden van de waterhuishouding.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-13
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-20
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-13
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-20
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Selectiecriterium toegevoegd aan het bestek.