Provincie Oost-vlaanderen

Provinciaal domein Puyenbroeck: Aanleg betonpad noordzijde eiland en aanpassen bolbrug


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres: Gouvernementstraat 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Angélique Van Coppernolle
Tel: +32 92677932
Fax: +32 92678099
E-mail: angelique.van.coppernolle@oost-vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.oost-vlaanderen.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Provincie Oost-Vlaanderen, departement Logistiek - dienst Patrimonium
Postadres: Gouvernementstraat 22-24,BE-9000 Gent
Contactpersoon: De heer Thomas Vandenpoel
Tel: +32 92677979
E-mail: thomas.vandenpoel@oost-vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.oost-vlaanderen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Provinciaal domein Puyenbroeck: Aanleg betonpad noordzijde eiland en aanpassen bolbrug 
Referentienummer: 2018-0342
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Provinciaal domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a te 9185 Wachtebeke
II.2.4. Beschrijving
Provinciaal domein Puyenbroeck: Aanleg betonpad noordzijde eiland en aanpassen bolbrug 
II.2.7. Looptijd
80 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De opdrachtgever zal dmv Telemarc/digiflow volgende controles doen :- RSZ-schulden- FOD-fiscale schulden- KBO- niet-faillissement- FOD-btw-hoedanigheidAlvorens over te gaan tot gunning zal de opdrachtgever moeten nagaan of de gekozen inschrijver zich niet in één van volgende uitsluitingssituaties bevindt :Art. 61 [KB 18/04/2017)§ 1. Overeenkomstig artikel 67 van de wet wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor : 1° deelneming aan een criminele organisatie; 2° omkoping; 3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten; 5° witwassen van geld of financiering van terrorisme; 6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;7° tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven. Met het oog op de toepassing van deze paragraaf moet de inschrijver een uittreksel uit het strafregister, dat hoogstens 3 maand oud is, op naam van de firma bij FOD Justitie opvragen en bij de offerte voegen. Dit uittreksel kan via email opgevraagd worden (email: strafregister@just.fgov.be).* De buitenlandse kandidaat of inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte, al naargelang, een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.De opdracht wordt slechts gegund onder voorwaarde dat de aannemer op de dag van de gunning van de opdracht in de afwezigheid verkeert van fiscale schulden. De aannemer zal tevens op datum van betaling van elke vorderingsstaat of factuur, en dit voor de gehele uitvoeringsduur van de opdracht, geen fiscale schulden mogen hebben.* De kandidaat of inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, moet voldaan hebben aan alle vereisten inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid.De opdracht wordt slechts gegund onder voorwaarden dat de aannemer op de dag van de gunning van de opdracht in de afwezigheid verkeert van sociale schulden. De aannemer zal tevens op de datum van betaling van elke vorderingsstaat of factuur, en dit voor de gehele uitvoeringsduur van de opdracht, geen sociale schulden mogen hebben.De aanbestedende overheid zal, conform de op 01/08/2008 en 19/02/2009 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde adviezen van de Commissie voor de Overheidsopdrachten, nagaan of de inschrijvers sociale en fiscale schulden hebben in de zin van de bepalingen van de registratiewetgeving over de hoofdelijke aansprakelijkheid op sociaal en fiscaal vlak.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Erkenning
Eventuele minimumeisen:
1. klasse 2

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Erkenning

Eventuele minimumeisen:
1. klasse 2
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-22 09:10
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-04-19
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-22
Plaatselijke tijd: 09:10
Adres: PAC Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
In overeenstemming met artikel 14, 15, 23 en 24 van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:- een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;- een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16