Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

B2502552 - Sint-Antelinks, Aanleg van leeglaatleiding van voorbezinktank naar influentpompput incl. betonwerken t.h.v. de voorbezinktank


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Thomas Eeman
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351674


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
B2502552 - Sint-Antelinks, Aanleg van leeglaatleiding van voorbezinktank naar influentpompput incl. betonwerken t.h.v. de voorbezinktank 
Referentienummer: AQFINFRA-B2502552-F50_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232420
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
B2502552 - Sint-Antelinks, Aanleg van leeglaatleiding van voorbezinktank naar influentpompput incl. betonwerken t.h.v. de voorbezinktank
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-18


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Nieuwe samenvattende meetstaat beschikbaar.