Meetjeslandse Bouwmaatschappij Voor Volkswoningen C.v.b.a.

Vernieuwen van opritten, terrassen en paden in de Ter Pietestraat en Waterdijkstraat te 9961 Boekhoute


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a.
Postadres: Stationsstraat 58,BE-9900 Eeklo
Contactpersoon: Luc Verschoote
Tel: +32 93769042
E-mail: projecten@mbvsw.be
Internetadres(sen): http://www.mbv-sociaalwonen.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353208


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwen van opritten, terrassen en paden in de Ter Pietestraat en Waterdijkstraat te 9961 Boekhoute 
Referentienummer: MBV-(4090)2016/0190/01B-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vernieuwen van opritten, terrassen en paden in de Ter Pietestraat en Waterdijkstraat te 9961 Boekhoute
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Waterdijkstraat en Ter Pietestraat te 9961 Boekhoute
II.2.4. Beschrijving
Vernieuwen van opritten, terrassen en paden in 25 woningen gelegen in de Ter Pietestraat en Waterdijkstraat te 9961 Boekhoute. 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 1, Categorie: G of G3 of C5 of D10


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-29 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-04-26
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-29
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent, BE Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-19