Verko

AA Bronophaling asbestplatenzakken 2019


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Verko
Postadres: Bevrijdingslaan 201,BE-9200 Dendermonde
Contactpersoon: Bart Descamps
Tel: +32 52251818
Fax: +32 52200142
E-mail: bart.descamps@dds-verko.be
Internetadres(sen): www.dds-verko.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355713


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AA Bronophaling asbestplatenzakken 2019 
Referentienummer: Verko-AA Bronophaling asbestplatenzakken 2019-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de inzameling van asbestplatenzakken van huishoudelijke oorsprong aan huis in het werkingsgebied van Verko. Deze opdracht kadert binnen het Actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse regering met als doelstelling een 'Asbestveilig Vlaanderen tegen 2040' te realiseren. Verko heeft een projectvoorstel ingediend bij de OVAM via het Subsidiebesluit Lokale Besturen. Deze opdracht kadert in het deelproject bronophaling van asbestcement aan huis via bigbag zakken en via containers.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
507000.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Dendermonde
II.2.4. Beschrijving
de inzameling en verwerking van 1 m³ bigbags aan huis met een containerwagen met kraan 

Lot 2

II.2.1. Benaming

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Dendermonde
II.2.4. Beschrijving
de inzameling en verwerking van 10 m³ containers met 10m³ bigbags met een containerwagen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 135-332600

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: De inzameling en verwerking van 1m³ bigbags aan huis

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: L. Janssens nv
Nationaal identificatienummer: 444.643.645
Postadres: Schanshoeveweg 18,BE-2840 Rumst
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: De inzameling en verwerking van 10m³ containers aan huis

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: L. Janssens
Nationaal identificatienummer: 444.643.545
Postadres: Schanshoeveweg 18,BE-2840 Rumst
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek en offerteformulier zijn te verkrijgen bij Verko in Dendermonde, Bevrijdingslaan 201, tegen een prijs van ?30,00 incl. BTW. Betaling contant bij afhaling of per post na ontvangst betaling op rekeningnummer BE 05 7372 2401 5075 met als mededeling AA Bronophaling asbestplatenzakken 2019

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-14