Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst geriatrische zetels + onderhoud


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres: Leopoldstraat 26,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: De heer Wouter Blondé
Tel: +32 30000000
E-mail: wouter.blonde@zna.be
Internetadres(sen): www.zna.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst geriatrische zetels + onderhoud 
Referentienummer: 2019/692
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Alle sites van ZNA, 2060 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor de levering en onderhoud van geriatrische zetels. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* De inschrijver dient te verklaren zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikelen 67 t.e.m. 69 van de Wet Overheidsopdrachten.Hij kan dit aantonen overeenkomstig onderstaande richtlijnen.- Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen; niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.- Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen (RSZ-attest).In toepassing van artikel 62 van het KB Plaatsing dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen.- In navolging van art. 68 van het KB van 18 juni 2017 Plaatsing moet de inschrijver bij zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (fiscaal attest).Voor een Belgische inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën. In toepassing van artikel 62 van het KB Plaatsing dient de Belgische inschrijver geen fiscaal attest bij zijn offerte te voegen. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen.- Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbesteder, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer ver.(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Om de financiële draagkracht van de inschrijver te controleren zal de aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. Voor elke inschrijver zal de aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen.De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.Volgende scores zijn mogelijk:A zeer laag risicoB laag risicoC gemiddeld risicoD hoog risicoE geen scoreMeer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via https://www.creditsafe.be/
Eventuele minimumeisen:
1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient A, B of C te zijn.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De inschrijver bezorgt ons een lijst van soortgelijke leveringen die de afgelopen 3 jaar (9/2016-9/2019) werden verricht in de zorginstellingen. In deze lijst moet de zorginstelling, het aantal zetels, de contactpersoon en de contactgegevens vermeld staan.Daarnaast levert de inschrijver minimaal 3 attesten van soortgelijke leveringen die de afgelopen 3 jaar (9/2016-9/2019) werden verricht in de zorginstellingen. Op elk attest moeten minimaal volgende zaken vermeld worden: Naam + adres van de zorginstelling Naam contactpersoon van de zorginstelling + contactgegevens Startdatum van de leveringen (MM/JJJJ) + einddatum van de leveringen (MM/JJJJ) Het aantal zetels over de looptijd van de leveringen Type zetel dat de inschrijver geleverd heeft Dat de leveringen goed zijn uitgevoerd2. Bewijs van registratie bij het FAGG als distributeur van medische hulpmiddelen.3. De contactpersonen en de personen die in contact zullen zijn met het personeel en de artsen dienen het Nederlands machtig te zijn, zowel wat betreft de technische aspecten en het onderhoud als wat betreft de opleidingen.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver levert minimaal drie attesten waarvan twee attesten een omvang hebben van minstens 20 zetels welke geleverd zijn over een bepaalde looptijd binnen de afgelopen 3 jaar (9/2016-9/2019).
2. Bewijs van registratie bij het FAGG.
3. De inschrijver bevestigt expliciet dat de contactpersonen het Nederlands machtig zijn, zoals hierboven vermeld.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-18 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-15