Verko

RP harde plastics 2019


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Verko
Postadres: Bevrijdingslaan 201,BE-9200 Dendermonde
Tel: +32 52251818
Fax: +32 52200142
E-mail: bart.descamps@dds-verko.be
Internetadres(sen): www.dds-verko.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353381


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RP harde plastics 2019 
Referentienummer: Verko-RP harde plastics 2019-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het ophalen en verwerken van harde plastics afkomstig van de recyclageparken van Verko.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Het bestek en offerteformulier zijn te verkrijgen bij Verko in Dendermonde, Bevrijdingslaan 201, tegen een prijs van ?30,00 incl. BTW. Betaling contant bij afhaling of per post na ontvangst betaling op rekeningnummer BE 05 7372 2401 5075 met als mededeling RP harde plastics 2019.
Te lezen:
In het bestek is een fout geslopen. De formule op pagina 13 voor het berekenen van de punten voor het gunningscriterium 'prijs'. De formule is punten = 80 x prijs laagste offerte / prijs offerte en niet punten = 80 x prijs offerte / prijs hoogste offerte. Een gecorrigeerd bestek is te verkrijgen bij Verko.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In het bestek is een fout geslopen. De formule op pagina 13 voor het berekenen van de punten voor het gunningscriterium 'prijs'. De formule is punten = 80 x prijs laagste offerte / prijs offerte en niet punten = 80 x prijs offerte / prijs hoogste offerte. Een gecorrigeerd bestek is te verkrijgen bij Verko.