Koca Vzw

Realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC) voor 54 jongeren - Perceel 4, los meubilair


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: KOCA vzw
Postadres: Van Schoonbekestraat 131,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Koen Linders
Tel: +32 32473070
E-mail: koen.linders@koca.be
Internetadres(sen): http://www.koca.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359213

I.3. Communicatie

Officiële benaming: osar architects nv
Postadres: Mechelsesteenweg 271 / 12,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Carolien Van der Cruyssen
Tel: +32 32263770
E-mail: carolien@osar.be
Internetadres(sen): www.osar.be http://www.osar.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC) voor 54 jongeren - Perceel 4, los meubilair 
Referentienummer: osar-2477.1_P4-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze leveringen omvatten (niet-limitatief) bedden, matrassen, tafels, stoelen, kasten, zetels, tapijten, lampen, enz.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Van Schoonbekestraat 131, 2018 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Deze leveringen omvatten (niet-limitatief) bedden, matrassen, tafels, stoelen, kasten, zetels, tapijten, lampen, enz. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-06-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-06-05
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-16 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-16
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: osar architects ns, Mechelsesteenweg 271/12, Antwerpen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechbank van Eerste Aanleg, BE Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-15