Fod Economie, K.m.o., Middenstand En Energie

2019/66795/E5/Audit qualitatif guichets


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Postadres: Vooruitgangstraat 50,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Budget en Beheerscontrole
Tel: +32 22777947
Fax: +32 22775108
E-mail: achat.aankoop@economie.fgov.be
Internetadres(sen): http://economie.fgov.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360640


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2019/66795/E5/Audit qualitatif guichets 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79212000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Kwalitatieve audit van de erkende ondernemingsloketten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-07 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-03