Nationale Loterij N.v. Van Publiek Recht

LOGISTIEK & TRANSPORT VAN PROMOTIE- EN VISIBILITEITSMATERIAAL


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Postadres: Belliardstraat 25-33,BE-1040 Brussel
Tel: +32 22384965
E-mail: gert.vandendries@nationale-loterij.be
Internetadres(sen): www.loterie-nationale.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349042


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LOGISTIEK & TRANSPORT VAN PROMOTIE- EN VISIBILITEITSMATERIAAL 
Referentienummer: LN-FIN/PRO/2019/70-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60161000BC21, UB08, GB02, GB03, FE02
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De huidige opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst met [twee] ondernemingen m.b.t. de aanvoer- en retourstroom van promotie- en visibiliteitsmateriaal naar een groot aantal touchpoints in België, waaronder naar de verkooppunten van de Nationale Loterij, bij culturele festivals, muziekfestivals, beurzen, filmevenementen, aan zakenrelaties, enzovoort.
Twee types opdrachten worden hier beoogd:
i. logistieke diensten en transport van de diverse productcampagnes
ii. allerhande andere logistieke en/of transportdiensten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De antwoorden op de vragen 2 en 3.