Vlaams Instituut Voor De Zee

Opdracht voor design and build van Ocean Innovation Space


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams Instituut voor de Zee
Postadres: Wandelaarkaai 7,BE-8400 Oostende
Tel: +32 59342130
E-mail: an.vanhoorne@vliz.be
Internetadres(sen): http://www.vliz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364102


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor design and build van Ocean Innovation Space 
Referentienummer: Vliz-2020/004-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht omvat het conceptueel bedenken, het ontwerpen en de projectopvolging en bouw (design and build ) van een multifunctioneel flexibel, evolutief, gebouw met industrieel karakter, met een nuttige oppervlakte van ongeveer 1200 m2 voor een bedrag van ten hoogste 1,3 miljoen euro, BTW inbegrepen, en dat de basis vormt die later kan worden uitgebreid om ten volle gestalte te geven aan de ambities van het VLIZ in het project.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: Oostende
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht omvat het conceptueel bedenken, het ontwerpen en de projectopvolging en bouw (design and build ) van een multifunctioneel flexibel, evolutief, gebouw met industrieel karakter, met een nuttige oppervlakte van ongeveer 1200 m2 voor een bedrag van ten hoogste 1,3 miljoen euro, BTW inbegrepen, en dat de basis vormt die later kan worden uitgebreid om ten volle gestalte te geven aan de ambities van het VLIZ in het project. Met als richtinggevende oppervlakten van het project: o Biologische en chemische laboratoria: 360m² o Annex aan laboratoria: 180m² o Electronica & robotica labo's: 380 m² (verhoogde ruimte met laadbrug)  o Burelen: 90m² o Gemeenschappelijke ruimtes: 170m²  o Klantencabine voor middenspanning (middenspanningscabine): 20m² 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-07-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-02-28
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Concurrentiegerichte dialoog

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-10 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste aanleg Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Eerste aanleg Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Eerste aanleg Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-15