Lokaal Bestuur Heist-op-den-berg

Buitengewoon onderhoud aan asfaltwegen dienstjaar 2020


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg
Postadres: Kerkplein 17,BE-2220 Heist-op-den-Berg
Contactpersoon: De heer Jeroen Baestaens
Tel: +32 15228650
E-mail: openbaardomein@heist-op-den-berg.be
Internetadres(sen): www.heist-op-den-berg.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Buitengewoon onderhoud aan asfaltwegen dienstjaar 2020 
Referentienummer: 254007
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Heist-op-den-Berg
II.2.4. Beschrijving
De uit te voeren opdracht omvat verschillende onderhoudswerken verspreid over het ganse grondgebied van de gemeente Heist-op-den-Berg.  Het betreft hoofdzakelijk: onderhouds- en herstellingswerken aan asfaltwegen (verschillende locaties)  Algemeen zullen minstens volgende werken uitgevoerd moeten worden : - het uitvoeren van voorbereidende werken en grondwerken - opbraak bestaande verhardingen - affrezen of opbreken van asfaltverhardingen - het aanleggen van funderingen  - het aanleggen van verhardingen in asfalt - plaatsen en aansluiten van straatkolken - het uitvoeren van allerhande werken De werken situeren zich op verschillende locaties in de gemeente Heist-op-den-berg, meer bepaald:   Hulshoutsesteenweg   Kruispunt Herentalsesteenweg   Kruispunt Krombeekweg   Nieuwendijk (fietspaden)   Wimpel (hnr. 2-8 en 1-3)   Deze opdracht omvat één perceel. 
II.2.7. Looptijd
105 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-17 10:10
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-16
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 10:10
Adres: Kerkplein 15, 2220 Heist o/d Berg

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gemeentebestuur Heist-Op-Den-Berg, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-15