Leefmilieu Brussel

Beheer-, verwerkings- en publicatietool van de gegevens afkomstig van het netwerk van geluidsmeters beheerd door Leefmilieu Brussel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Leefmilieu Brussel
Postadres: Havenlaan 86c/3000,BE-1000 Brussel
Tel: +32 025634243
E-mail: slange@environnement.brussels
Internetadres(sen): https://environnement.brussels/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363680


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Beheer-, verwerkings- en publicatietool van de gegevens afkomstig van het netwerk van geluidsmeters beheerd door Leefmilieu Brussel 
Referentienummer: IBGE-Bruxelles Environnement-2020B0004-F52_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72210000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
aanmaken van softwareprogramma's die in het bijzonder de correlatie toestaan tussen « akoestische evenementen » geleverd door het netwerk van geluidsmeters van het Brussels Gewest en de overvliegende vliegtuigen op basis van de ruwe radargegevens (.raw) en verkeerslistings (met de tijdschema's van de bewegingen van vliegtuigen bestuurd in de luchthaven Brussel-Nationaal, de gebruikte pistes en routes). Als optie kan voorgesteld worden dat deze softwareprogramma's ook de ergonomische en intuïtieve publicatie van bepaalde gegevens op een website toelaten voor de bewoners van het Brussels Gewest.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.3.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-10
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-24
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
nieuwe datum : 24/02/2020