Ocmw Hooglede, Bijgestaan Door Belfius Bank Nv, De Heer Jan Bauwens, Senior Projectmanager

OCMW Hooglede : WZC Ter Linde te Gits, verbouwing vleugel B


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Hooglede, bijgestaan door Belfius Bank N.V., de heer Jan Bauwens, Senior Projectmanager
Postadres: Hogestraat 170,BE-8830 Hooglede
Contactpersoon: de heer Filip Van Eeckhout, adjunct-algemeen directeur
Tel: +32 51228801
E-mail: filip.vaneeckhout@ocmw-hooglede.be
Internetadres(sen): https://www.hooglede.be/ocmw https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363908


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OCMW Hooglede : WZC Ter Linde te Gits, verbouwing vleugel B 
Referentienummer: Belfius-OCMW Hooglede, bijgestaan door Belfius Bank N.V., de heer Ja-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking en EPB-verslaggeving
Mededingingsprocedure met onderhandeling
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
352350.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Gitsbergstraat 36 te 8830 Hooglede (Gits)
II.2.4. Beschrijving
Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking en EPBverslaggeving 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 217-496620

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-17

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: VK Architects, Planners & Designers cvba
Postadres: Brugsesteenweg 210,BE-8800 Roeselaere
E-mail: bert.s@vkgroup.be
NUTS-code: BE256
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13