Leefmilieu Brussel

Raamovereenkomst van terugkerende werkzaamheden in de groene ruimten door Leefmilieu Brussel beheerd.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming:  Leefmilieu Brussel
Postadres: Havenlaan 86C/3000,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Danielle Van Heusden
Tel: +32 499866935
E-mail: dvanheusden@environnement.brussels
Internetadres(sen): www.leefmilieu.brussels 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst van terugkerende werkzaamheden in de groene ruimten door Leefmilieu Brussel beheerd. 
Referentienummer: 2019G0361
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel
II.2.4. Beschrijving
In het kader van werkzaamheden en leveringen, binnen de 3 zones die door de Afdeling Groene Ruimten (AGR) van Leefmilieu Brussel (LB) worden beheerd, heeft deze raamovereenkomst als voorwerp:   Enerzijds de uitvoering, volgens de regels van de kunst, van terugkerende werkzaamheden: o Grondwerken, afbraakwerken, demonteren, nivelleren, reinigen, afvoeren.; o Transport en het boven- of ondergronds plaatsen van allerhande elementen en materiaal; o Het herstellen en/of vervangen van bestaande elementen en/of materiaal ongeacht de aard; o Het bijkomend aanleggen en/of de gedeeltelijke wijziging of aanpassing van bestaande groene en minerale ruimten; o Onvoorziene gebeurtenissen wegens een dwingend eindresultaat of dito veiligheidsaangelegenheid. Die werkzaamheden zijn voorzien met: - specifiek materieel en specifieke machines - transport, brandstof en gebruikers inclusief - vereist voor de uitvoering ervan, in de posten van de werkzaamheden van onderhavig bestek inbegrepen; - de gehele of gedeeltelijke levering van benodigdheden van allerlei aard. Afhankelijk van de specificaties van onderhavig bestek en de verduidelijkingen in de dienstorders, zijn deze benodigdheden:  ? in de werkzaamheden inbegrepen  ? en/of voorzien in 2de deel "Benodigdheden" van onderhavig bestek. ? en/of worden ze geheel of gedeeltelijk door Leefmilieu Brussel LB geleverd. 1ste deel "Werkzaamheden" van onderhavige opdracht bevat het integrale overzicht van de werkzaamheden.  Anderzijds, benodigdheden van allerlei aard: o In de werkzaamheden inbegrepen, aangezien onontbeerlijk voor de uitvoering van de 1ste deel "Werkzaamheden" van onderhavige opdracht geacht. o Voorzien voor de werkzaamheden - levering, laden-lossen, transport inbegrepen, in de 2de deel "Benodigdheden" wegens specifiek en/of vereist voor de werkzaamheden van deel 1 van onderhavige opdracht. o Voorzien als stock voor LB - levering, laden-lossen, transport inbegrepen - wegens courant door het personeel van de 3 Zones van de AGR, in het kader van intern uitgevoerde, weerkerende werkzaamheden gebruikt. Om de raadpleging van de Posten te simplificeren, bevat de 2de deel "Benodigdheden" van onderhavig bestek het integrale overzicht van de benodigdheden, tenzij ze staan gespecificeerd onder de desbetreffende uitvoeringsposten van de 1ste deel "Werkzaamheden" van deze raamovereenkomst of worden geacht daarin te zijn inbegrepen. Plaats van uitvoering : Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel Plaatsen van uitvoering van de werken en van levering van de benodigdheden De 3 Zones van de Afdeling Groene ruimten die gelegen zijn op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de volgende: - Zone West - Zone Centrum - Zone Oost Prestaties kunnen worden uitgevoerd in andere groene ruimten die worden beheerd door LB, zoals de natuurreservaten, het Zoniënwoud, . De gegevens betreffende de bouwplaats-/leveringslocaties, de contactpersonen, de uurroosters en de toegang worden systematisch in het dienstorder vermeld. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.2. De studie- en beroepskwalificaties van de aannemer.3. L'indication du niveau d'agrément phytolicence et des numéros de phytolicence des agents amenés à effectuer des traitements avec des produits phytopharmaceutiques.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver moet te bewijzen dat hij minstens 3 werven aangaande metselwerken, het plaatsen van afsluitingen, het plaatsen van grasmatten, en grondwerken heeft uitgevoerd voor een som van 25.000 eur incl. BTW per werf.
2. De inschrijver moet de aanwezigheid - in de ploeg die de leiding van de opdracht zal nemen - van twee deskundige en gediplomeerde metselwerkers te bewijzen, en waarbij blijkt dat één van de twee metselwerkers gedurende een periode van 2 aaneensluitende jaren voor de onderneming werkt.
3. Lijst van de medewerkers (minstens 1 medewerker) met bewijs van minstens één fytolicentie type P2 (professioneel gebruik).
Vereiste erkenning: G (Grondwerken), klasse 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-26 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-26
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-26
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-22