Vlaamse Gemeenschapscommissie

Het verwijderen en vervangen van het bestaande houten buitenschrijnwerk van de twee hoofdgebouwen van Gemeenschapscentrum Wabo, gelegen Delleurlaan 43 te 1170 Watermaal-Bosvoorde.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres: Emile Jacqmainlaan 135,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Gloria Kourkouliotis
Tel: +32 25630429
E-mail: gloria.kourkouliotis@vgc.be
Internetadres(sen): www.vgc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364828


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het verwijderen en vervangen van het bestaande houten buitenschrijnwerk van de twee hoofdgebouwen van Gemeenschapscentrum Wabo, gelegen Delleurlaan 43 te 1170 Watermaal-Bosvoorde. 
Referentienummer: VGC-GCWAB1901_vervangen schrijnwerk-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van werken.
De opdracht betreft het verwijderen en vervangen van het bestaande houten buitenschrijnwerk van de twee hoofdgebouwen in:
Gemeenschapscentrum Wabo, gelegen Delleurlaan 43 te 1170 Watermaal-Bosvoorde.
De opdracht is nader omschreven in deel 2 "technische en functionele specificaties" van dit opdrachtdocument.
De opdracht omvat:
Het verwijderen en vervangen van het bestaande houten buitenschrijnwerk van de twee hoofdgebouwen van Gemeenschapscentrum Wabo, gelegen Delleurlaan 43 te 1170
Watermaal-Bosvoorde door houten buitenschrijnwerk met dezelfde visuele karakteristieken.
Het visuele karkater van de gevels dient behouden te blijven wat betreft het materiaal, de kleur van het schrijnwerk en de bestaande onderverdeling van de ramen.
Het nieuwe buitenschrijnwerk dient technisch en energetisch te voldoen aan alle actuele heersende normen en wetgeving voor buitenschrijnwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor zover ze van toepassing zijn op deze opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeenschapscentrum Wabo, gelegen Delleurlaan 43 te 1170 Watermaal-Bosvoorde.
II.2.4. Beschrijving
Het verwijderen en vervangen van het bestaande houten buitenschrijnwerk van de twee hoofdgebouwen van Gemeenschapscentrum Wabo, gelegen Delleurlaan 43 te 1170  Watermaal-Bosvoorde. 
II.2.7. Looptijd
4 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-03 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-03
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-23