Infrabel - Asset Management - Area Center

57/52/1/19/003 L94: vernieuwen van overweg 15


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Asset Management - Area Center
Postadres: Frankrijkstraat 85,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Nathalie Dannau
Tel: +32 22245520
E-mail: nathalie.dannau@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352798


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/52/1/19/003 L94: vernieuwen van overweg 15 
Referentienummer: I-I.CE-57/52/1/19/003 L94 vernieuwen overweg 15-F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45234116
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
Het vernieuwen van overweg n°15 L94 met kruising van de Hondzochtstraat te Pepingen (huidige bekleding: type Gent ; uit te voeren bekleding : rubbertegels), met inbegrip van de plaatsing en de aansluiting op een draineerkoker;
- Ontmanteling van OW 15 type Gent ;
- Aanleg van een onderlaag ;
- Het monteren en opbreken van de signalisatie voor snelheidsbeperkingen;
- Het uitvoeren van aluminothermische lassen ;
- Het onderstoppen, nivelleren en richten van de sporen ;
- De mechanische revisie van het spoor;
- Het regelen/spanningsvrij maken van de spanningen;
- Het wegvoeren van het materiaal buiten het Infrabel-domein;
- Het ter beschikking stellen van prestaties van gemechaniseerde voertuigen en arbeiders;
De werken bestaan uit:
- Laden en lossen van nieuwe of gebruikte materialen:
- Houten en betonnen dwarsliggers dwarsliggers;
- houtstukken;
- spoorstaven met normale lengte en langgelaste spoorstaven
- ballast, materialen nodig voor de onderlaag;
- Het onderstoppen, richten en nivelleren voor normale snelheid (Sporen max. 90 km/h in hoofdspoor) van het vernieuwde spoor.
- Uitvoeren van aluminothermische lassen
- Het verzekeren en herstellen van de terugstroomverbindingen
- Aanpassen van tracé en lengteprofiel
- Het vernieuwen van de ballast voor de betrokken zones
- De vernieuwing van spoormaterialen
- Oplassen spoorstaafkoppen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-23


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-24
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-30
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-24
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-30
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De aanbesteding wordt uitgesteld van 24/1 naar 30/01/2020.
Er is eveneens een nieuwe opmetingsstaat toegevoegd met aangepaste hoeveelheden. Gelieve het nieuwe inschrijvingsformulier te gebruiken.