Vlaamse Gemeenschapscommissie

Het verwijderen en vervangen van het bestaande houten buitenschrijnwerk van de twee hoofdgebouwen van Gemeenschapscentrum Wabo, gelegen Delleurlaan 43 te 1170 Watermaal-Bosvoorde.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres: Emile Jacqmainlaan 135,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Gloria Kourkouliotis
Tel: +32 25630429
E-mail: gloria.kourkouliotis@vgc.be
Internetadres(sen): www.vgc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364828


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het verwijderen en vervangen van het bestaande houten buitenschrijnwerk van de twee hoofdgebouwen van Gemeenschapscentrum Wabo, gelegen Delleurlaan 43 te 1170 Watermaal-Bosvoorde. 
Referentienummer: VGC-GCWAB1901_vervangen schrijnwerk-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van werken.
De opdracht betreft het verwijderen en vervangen van het bestaande houten buitenschrijnwerk van de twee hoofdgebouwen in:
Gemeenschapscentrum Wabo, gelegen Delleurlaan 43 te 1170 Watermaal-Bosvoorde.
De opdracht is nader omschreven in deel 2 "technische en functionele specificaties" van dit opdrachtdocument.
De opdracht omvat:
Het verwijderen en vervangen van het bestaande houten buitenschrijnwerk van de twee hoofdgebouwen van Gemeenschapscentrum Wabo, gelegen Delleurlaan 43 te 1170
Watermaal-Bosvoorde door houten buitenschrijnwerk met dezelfde visuele karakteristieken.
Het visuele karkater van de gevels dient behouden te blijven wat betreft het materiaal, de kleur van het schrijnwerk en de bestaande onderverdeling van de ramen.
Het nieuwe buitenschrijnwerk dient technisch en energetisch te voldoen aan alle actuele heersende normen en wetgeving voor buitenschrijnwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor zover ze van toepassing zijn op deze opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Te gebruiken versie: versie 2.