Agentschap Voor Natuur En Bos

Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van begrazingsrasters in verschillende domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres: Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8,BE-1000 Brussel
Tel: +32 92762033
E-mail: els.vandurme@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361193


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van begrazingsrasters in verschillende domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos 
Referentienummer: ANB-OTB-2019-61043 -F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45342000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van begrazingsrasters.
De verschillende opdrachten (afroepen) bestaan telkens uit één of meerdere van de hierna opgesomde technische componenten (niet limitatief) :
a. Werfinrichting en vrijstellen van de trajecten van de afsluitingen
b. Het verzamelen en afvoeren van afval van alle aard
c. Het afbreken en afvoeren van oude afsluitingen
d. Algemene voorbereidende, en aan de opdracht gerelateerde grond- en rioleringswerken
e. Het leveren en plaatsen van volgende mogelijke types van terreinafsluitingen :
 Afsluitingen met prikkeldraad
 Afsluitingen met zware ruitdraad
 Afsluitingen met schrikdraad
 Afsluitingen met gladde draad en wandelgeleiding
...
f. Het leveren en plaatsen van poorten, hekken en aanhorigheden, zowel in hout als metaal
g. Het leveren en plaatsen van bijhorende kleine constructies
h. Algemene terreinnivellering en -egalisatie, bezaaiingen en aanhorigheden
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-27


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-28
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-04
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-01-28
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-02-04
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Telefoon
In plaats van:
+32 37783571
Te lezen:
+32 92762033
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: E-mail
In plaats van:
linda.boon@sint-niklaas.be
Te lezen:
els.vandurme@vlaanderen.be
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werden 7 nieuwe documenten opgeladen (adm bestek, techn. bestek en 5 meetstaten). De wijzigingen t.o.v. de initiële documenten staan in kleur aangeduid in het techn bestek. In het adm bestek is de mogelijkheid tot indienen van een UEA verwijderd. De meetstaten werden aangepast aan de wijzigingen in het technisch bestek. De openingsdatum werd verplaatst naar 4/02/2020 te 11u.