Ocmw Kortrijk

Raamovereenkomst leveren vleeswaren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: OCMW Kortrijk
Postadres: Budastraat 27,BE-8500 Kortrijk
Contactpersoon: Mevrouw Sabien Maes
Tel: +32 56244886
E-mail: sabien.maes@kortrijk.be
Internetadres(sen): http://www.ocmwkortrijk.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst leveren vleeswaren 
Referentienummer: 2047
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Verse vleeswaren 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De leverancier behoudt dezelfde voorwaarden van zijn originele offerte. De eenheidsprijzen blijven behouden met uitzondering van de in dit bestek voorziene prijsherziening. Om in aanmerking te komen voor verlenging mag de leverancier gedurende de looptijd van de basisopdracht geen ingebrekestelling gekregen hebben. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Gevogelte en kip 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De leverancier behoudt dezelfde voorwaarden van zijn originele offerte. De eenheidsprijzen blijven behouden met uitzondering van de in dit bestek voorziene prijsherziening. Om in aanmerking te komen voor verlenging mag de leverancier gedurende de looptijd van de basisopdracht geen ingebrekestelling gekregen hebben. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
charcuterie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties, 8500 Kortrijk
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De leverancier behoudt dezelfde voorwaarden van zijn originele offerte. De eenheidsprijzen blijven behouden met uitzondering van de in dit bestek voorziene prijsherziening. Om in aanmerking te komen voor verlenging mag de leverancier gedurende de looptijd van de basisopdracht geen ingebrekestelling gekregen hebben. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: - het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie minimum eisen. Bij afwezigheid van de gevraagde referenties wordt de offerte geweerd.
Eventuele minimumeisen:
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door het attest in bijlage door de bevoegde autoriteit te laten invullen en ondertekenen en bij de offerte te voegen. Er moeten minstens drie leveringscontracten voorgelegd worden met samen een totale omvang van minstens 1000 WZC kamers die in de afgelopen drie jaar door de inschrijver werden beleverd. Bij deze leveringscontracten moeten volgende zaken vermeld zijn: plaats van levering, aantal WZC kamers of bewoners, periode van levering, attesten en verklaringen van het bestuur waaraan geleverd wordt. Hij zal tevens de aanbestedende overheid uitdrukkelijk machtigen om deze referenties te controleren door contactname met de referentieverleners.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Bij het ontbreken van een positief attest van FAVV wordt de inschrijving geweigerd.2. Bij het ontbreken wordt de inschrijving geweigerd.

Eventuele minimumeisen:
1. Attest van FAVV waaruit blijkt dat het bedrijf voldoet aan de huidige wetgeving.
2. De inschrijver dient te beschikken over een gestructureerd systeem van klachtenbehandeling waarbij alle eventuele klachten en of opmerkingen in verband met de leveringen of producten op een gestructureerde manier afgehandeld worden. Een beschrijving hoe dit binnen het bedrijf georganiseerd wordt dient bij de inschrijving gevoegd te worden.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-03 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-10-29
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-03
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: directie financiën - aankoop, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-29