Katholiek Secundair Onderwijs Mol Vzw

Gebouw DE Perceel 11 Metalen Lockerkasten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Katholiek Secundair Onderwijs Mol vzw
Postadres: Jozef Calasanzstraat 2,BE-2400 Mol
Contactpersoon: Mevrouw Ruth Engelen
Tel: +32 14202000
E-mail: ruth.engelen@ksom.be
Internetadres(sen): www.ksom.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: KSOM Campus Sint-Paulus
Postadres: Kruisven 25,BE-2400 Mol
Contactpersoon: De heer Daniël Swinnen
Tel: +32 14202007
E-mail: daniel.swinnen@tisp.be
Internetadres(sen): www.sintpaulusmol.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gebouw DE Perceel 11 Metalen Lockerkasten 
Referentienummer: RE/KSOM/2020002/etendering
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39162000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: KSOM Campus Sint-Paulus, Kruisven 25 te 2400 Mol
II.2.4. Beschrijving
Voorwerp van deze opdracht : levering en plaatsing van metalen lockerkasten met draaideuren en elektronische sloten, bedieningsterminals, RFID kaarten en software, nieuw en ongebruikt Plaats van uitvoering: KSOM Campus Sint-Paulus, Kruisven 25 te 2400 Mol (technische school). CPV-code : 44421720-0 
II.2.7. Looptijd
80 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties alsbedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.De inschrijver legt het door hem ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uiteen bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaardter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigendat de betrokken ondernemer aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1. hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wetvan 17 juni 20162. hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wetvan 17 juni 2016.De inschrijvers worden er opmerkzaam op gemaakt dat, wanneer zij beroep doen op de economische,financiële, technische of organisatorische draagkracht van derde personen om te voldoen aan deselectiecriteria voor elke van deze personen, naast de verbintenis om deze middelen ter beschikkingte stellen, ook een UEA voor deze personen aan het dossier dient te worden toegevoegd. In het gevalvoor de inschrijver een combinatie van ondernemingen optreedt dienen de deelnemendeondernemingen elk apart hun UEA voor te leggen.Richtlijnen bij het invullen van het UEA : Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal. Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'. Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'. Selecteer uw land en klik op 'Volgende'. Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'. In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot enmet D gebruiken?' In dit geval wordt u een algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria gevraagd. Geef aan of u voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria. Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door uingevulde UEA wordt weergegeven en moet worden gedownload in PDF-formaat zodat deze opelektronische wijze bij uw offerte kan worden gevoegd.Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte UEA opnieuwgebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan onderstaande selectiecriteria:Volgende ratio's moeten gemiddeld in de jaarrekening, balans en resultatenrekening over de twee laatsteboekjaren minimaal worden behaald: Solvabiliteit (Eigen vermogen/Totaal vermogen) : minimum 10% Rendabiliteit : (winst uit de gewone bedrijfsvoering / bedrijfsopbrengsten) :minimum positief Liquiditeit : ('beperkt Vlottende Activa (40/41 + 50/58)' / 'Vreemd vermogen op kortetermijn') : minimum 0,5ENDe specifieke jaaromzet met betrekking tot gelijkaardige leveringen, namelijk lockerkasten moetminstens 180 000 Euro bedragen gemiddeld voor de laatste twee jaren.Elke kandidaat voegt verplicht bij zijn offerte : Het UEA een passende verklaring betreffende zijn zakencijfer van uitgevoerde leveringen van'lockerkasten'.De niet-Belgische inschrijver voegt verplicht extra bij zijn offerte : zijn jaarrekening , balans en resultatenrekening , opgemaakt door een erkendaccountant of gecontroleerd door een commissaris revisor of bedrijfsrevisor, van delaatste twee boekjarenAls de kandidaat om gegronde redenen niet in staat is de door het bestuur gevraagde informatie voorte leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met elk ander document. Hetis aan de aanbestedende overheid te oordelen of het voorgestelde document al dan niet geschikt is.Belangrijk : in het geval voor de inschrijver een combinatie van ondernemingen optreedt dienen dedeelnemende ondernemingen elk apart aan de bepalingen te voldoen en daarvoor de nodigebewijzen voor te leggen.
Eventuele minimumeisen:
1. Volgende ratio's moeten gemiddeld in de jaarrekening, balans en resultatenrekening over de twee laatste
boekjaren minimaal worden behaald:
 Solvabiliteit (Eigen vermogen/Totaal vermogen) : minimum 10%
 Rendabiliteit : (winst uit de gewone bedrijfsvoering / bedrijfsopbrengsten) :
minimum positief
 Liquiditeit : ('beperkt Vlottende Activa (40/41 + 50/58)' / 'Vreemd vermogen op korte
termijn') : minimum 0,5
EN
De specifieke jaaromzet met betrekking tot gelijkaardige leveringen, namelijk lockerkasten moet
minstens 180 000 Euro bedragen gemiddeld voor de laatste twee jaren.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een referentielijst dient te worden toegevoegd aan de offerte met vermelding naam en adres van hetreferentiebedrijf.

Eventuele minimumeisen:
1. Minimumeis : de inschrijver voegt bij zijn offerte minstens 5 referenties van gelijkaardige leveringen als de
onderhavige opdracht gedurende de laatste 5 jaren.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-09 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-07
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-09
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechhtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout
Kasteelplein 1, BE-2300 Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-30