Gemeente Bocholt

Herinrichting Reppel Centrum


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Bocholt
Postadres: Dorpsstraat 16,BE-3950 Bocholt
Contactpersoon: De heer Bart Smeets
Tel: +32 89201929
Fax: +32 89201921
E-mail: bart.smeets@bocholt.be
Internetadres(sen): www.bocholt.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting Reppel Centrum 
Referentienummer: P.004140
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: 1.3
In plaats van:
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/502/4B/2017
Te lezen:
http://cloud.3P.eu/Downloads/1/502/4B/2017 - volgende documenten toegevoegd:. - kopie van 502_meetstaat/TRB1. - P.004140_publicatie_TRB1. - rs001sel_SOP_Bocholt_Reppel_2020-01-30