Gewestelijke En Intercommunale Politieschool

Security


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
Postadres: Oud-Strijderslaan 190,BE-1140 Brussel
Tel: +32 2011616
E-mail: mariam.tiaz@brusafe.brussels
Internetadres(sen): http://www.eripgip.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366372


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Security 
Referentienummer: ERIP-MP20-006-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45310000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
TECHNISCH BESTEK VOOR DE AANBESTEDING VAN

DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN "SECURITY"-INSTALLATIES
TOEGANGSCONTROLE/INBRAAKDETECTIE/BRANDDETECTIE/CAMERACONTROLE/GASDETECTIE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
antwoorden op de vragen van de forum