Nmbs, Directie Stations - Centrale Diensten

Raamovereenkomst voor de uitvoering van laagspanning elektrische installatiewerkzaamheden in NMBS-stationssites


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: NMBS, Directie Stations - Centrale Diensten
Postadres: Frankrijkstraat 91,BE-1070 Brussel
Contactpersoon: Coralie Robinski
E-mail: 23.Contract.Approach.Stations@belgiantrain.be
Internetadres(sen): www.belgiantrain.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366878


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de uitvoering van laagspanning elektrische installatiewerkzaamheden in NMBS-stationssites 
Referentienummer: B-ST-60/50/60/19/0001460-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45311000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Meerjarige raamovereenkomst voor de uitvoering van laagspanning elektrische installatiewerkzaamheden in NMBS-stationssites.
Deze aanneming bestaat hoofdzakelijk uit :
- het leveren, plaatsen en aansluiten van elektrische componenten;
- het aanleggen van leidingen, plaatsen en aansluiten van elektrische apparatuur;
Elektrische componenten staan b.v. voor stopcontacten en schakelaars, verdeeldozen, bewegingsdetectoren, verlichtingstoestellen, enz.
Leidingen staan voor kabels en kabelwegen (kabelbanen, buizen, .)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de uitvoering van laagspanning elektrische installatiewerkzaamheden in NMBS-stationssites, District Centrum 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10, BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest + provincie Vlaams Brabant
II.2.4. Beschrijving
Meerjarige raamovereenkomst voor de uitvoering van laagspanning elektrische installatiewerkzaamheden in de NMBS-stations van District Centrum. Deze aanneming bestaat hoofdzakelijk uit : - het leveren, plaatsen en aansluiten van elektrische componenten; - het aanleggen van leidingen, plaatsen en aansluiten van elektrische apparatuur; Elektrische componenten staan b.v. voor stopcontacten en schakelaars, verdeeldozen, bewegingsdetectoren, verlichtingstoestellen, enz . Leidingen staan voor kabels en kabelwegen (kabelbanen, buizen, .)  
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Deze raamovereenkomst kan met maximum 24 maanden (2 jaar) verlengd worden. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
aamovereenkomst voor de uitvoering van laagspanning elektrische installatiewerkzaamheden in NMBS-stationssites, District Noord(-oost) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21, BE22, BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant
II.2.4. Beschrijving
Meerjarige raamovereenkomst voor de uitvoering van laagspanning elektrische installatiewerkzaamheden in de NMBS-stations van District Noord(oost). Deze aanneming bestaat hoofdzakelijk uit : - het leveren, plaatsen en aansluiten van elektrische componenten; - het aanleggen van leidingen, plaatsen en aansluiten van elektrische apparatuur; Elektrische componenten staan b.v. voor stopcontacten en schakelaars, verdeeldozen, bewegingsdetectoren, verlichtingstoestellen . Leidingen staan voor kabels en kabelwegen (kabelbanen, buizen, .)  
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Deze raamovereenkomst kan met maximum 24 maanden (2 jaar) verlengd worden. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de uitvoering van laagspanning elektrische installatiewerkzaamheden in NMBS-stationssites, District Noord(west) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23, BE24, BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Meerjarige raamovereenkomst voor de uitvoering van laagspanning elektrische installatiewerkzaamheden in de NMBS-stations van District Noord(-west). Deze aanneming bestaat hoofdzakelijk uit : - het leveren, plaatsen en aansluiten van elektrische componenten; - het aanleggen van leidingen, plaatsen en aansluiten van elektrische apparatuur; Elektrische componenten staan b.v. voor stopcontacten en schakelaars, verdeeldozen, bewegingsdetectoren, verlichtingstoestellen . Leidingen staan voor kabels en kabelwegen (kabelbanen, buizen, .)  
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Deze raamovereenkomst kan met maximum 24 maanden (2 jaar) verlengd worden 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de uitvoering van laagspanning elektrische installatiewerkzaamheden in NMBS-stationssites, District Zuid(oost) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE31, BE33, BE34, BE35
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincies Brabant wallon, Liège, Luxembourg en Namur
II.2.4. Beschrijving
Meerjarige raamovereenkomst voor de uitvoering van laagspanning elektrische installatiewerkzaamheden in de NMBS-stations van District Zuid(oost). Deze aanneming bestaat hoofdzakelijk uit : - het leveren, plaatsen en aansluiten van elektrische componenten; - het aanleggen van leidingen, plaatsen en aansluiten van elektrische apparatuur; Elektrische componenten staan b.v. voor stopcontacten en schakelaars, verdeeldozen, bewegingsdetectoren, verlichtingstoestellen . Leidingen staan voor kabels en kabelwegen (kabelbanen, buizen, .)  
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Deze raamovereenkomst kan met maximum 24 maanden (2 jaar) verlengd worden 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de uitvoering van laagspanning elektrische installatiewerkzaamheden in NMBS-stationssites, District Zuid(west)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE31, BE32, BE35
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincies Brabant wallon, Hainaut en Namur
II.2.4. Beschrijving
Meerjarige raamovereenkomst voor de uitvoering van laagspanning elektrische installatiewerkzaamheden in de NMBS-stations van District Zuid(west). Deze aanneming bestaat hoofdzakelijk uit : - het leveren, plaatsen en aansluiten van elektrische componenten; - het aanleggen van leidingen, plaatsen en aansluiten van elektrische apparatuur; Elektrische componenten staan b.v. voor stopcontacten en schakelaars, verdeeldozen, bewegingsdetectoren, verlichtingstoestellen . Leidingen staan voor kabels en kabelwegen (kabelbanen, buizen, .)  
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Deze raamovereenkomst kan met maximum 24 maanden (2 jaar) verlengd worden. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie de artikel 3.1 van de selectieleidraad in bijlage van de aankondiging van de opdracht.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-16 09:25
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
We nodigen u uit de « selectieleidraad » in bijlage aan de aankondiging van de opdracht te consulteren.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17 juni 2013, gewijzigd door de wet van 16 februari 2017, betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-13