Stad Roeselare

Riolerings- en wegeniswerken in Ter Reigerie - De Zilten - Oude Stadenstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VOORAANKONDIGING 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Roeselare
Postadres: Botermarkt 2,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: Michiel Geldof
Tel: +32 51269786
E-mail: michiel.geldof@roeselare.be
Internetadres(sen): www.roeselare.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Infrabureau DEMEY bv
Postadres: Beversesteenweg 314,BE-8800 ROESELARE
Tel: +32 51205941
E-mail: valerie.desmet@demey.be
Internetadres(sen): www.demey.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Riolerings- en wegeniswerken in Ter Reigerie - De Zilten - Oude Stadenstraat 
Referentienummer: Roeselare-Ter Reigerie - De Zilten - Oude Stadenstraat-F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Riolerings- en wegeniswerken in Ter Reigerie - De Zilten - Oude Stadenstraat
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Ter Reigerie, De Zilten, Oude Stadenstraat
II.2.4. Beschrijving
Riolerings- en wegeniswerken in Ter Reigerie, De Zilten en Oude Stadenstraat - aanleggen van bitumineuze verhardingen, bestratingen in betonstraatstenen en waterpasserende betonstraatstenen, grasbetontegels - bouwen van rioolleidingen en toegangs- en verbindingsputten met toebehoren - bouwen van constructies in gewapend beton - bouwen van een pompstation - doorpersen van gresdoorpersbuizen - plaatsen van trottoirbanden, watergreppels en kantstroken - aanleggen van grasmatten, kruidachtige vegetaties, aanplanten van houtachtige vegetaties 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-17