Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

SINT NIKLAAS - Forum Da VInci - BASISKWALTEIT


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer Geert Schoofs
Tel: +32 473533026
E-mail: Geert.Schoofs@g-o.be
Internetadres(sen): www.g-o.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
SINT NIKLAAS - Forum Da VInci - BASISKWALTEIT 
Referentienummer: GO!-PPP095-4286/0005/GO/25002-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214210
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-18


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Volgende bestanden werden toegevoegd, de voorgaande .zip files bleken geen bestanden te bevatten.
- asbestinventaris.zip
- keuringen elektriciteit.zip
U kan de laatste versie van de gewijzigde documenten raadplegen op https://cloud.3p.eu/Downloads/1/4286/95/2020