Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

RUMST SBSO Groenlaar - Nieuwbouw secundair onderwijs (2e fase)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
E-mail: aanbestedingen@g-o.be
Internetadres(sen): www.g-o.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367462

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Archiles architecten
Postadres: Stationsstraat 89,BE-2440 GEEL
Contactpersoon: De heer Yves Van Dessel
Tel: +32 14585025
E-mail: yves.van.dessel@archiles.be
Internetadres(sen): https://archiles.be/ https://archiles.be/

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RUMST SBSO Groenlaar - Nieuwbouw secundair onderwijs (2e fase) 
Referentienummer: GO!-GO/35102/06113001/2019/4205/MC-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van een schoolgebouw voor bijzonder secundair onderwijs - fase 2, BSBO Groenlaar, te Predikherenhoevestraat 31 te 2840 RUMST
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: BSBO Groenlaar, te Predikherenhoevestraat 31 te 2840 RUMST
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van een schoolgebouw voor bijzonder secundair onderwijs - fase 2, BSBO Groenlaar, te Predikherenhoevestraat 31 te 2840 RUMST 
II.2.7. Looptijd
450 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, dient de inschrijver te bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij desgevallend heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie (verder).


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-23 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-23
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: Willebroekkaai 36 te 1000 BRUSSELInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
aanbestedingen@g-o.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21