Intercommunale Cooperatieve Vennootschap Voor Crematie

Nieuw Crematorium van Evere


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Intercommunale Cooperatieve Vennootschap voor Crematie
Postadres: Stillelaan 61,BE-1180 Brussel
Contactpersoon: De heer Xavier Godart
Tel: +32 23701342
Fax: +32 23701357
E-mail: direction@cremabru.be
Internetadres(sen): www.cremabru.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuw Crematorium van Evere 
Referentienummer: Société Coopérative Intercommunale de Crémation(3P)-PPP0TN-49/0001/495-CRE-BA-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211350
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
vraag-antwoordcompilatie elektriciteit