Stad Kortrijk

Uitnodiging tot indienen offerte - Voetpaden: kleine opp. en herstellingen 25 m² - dringende knelpunten 1777 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: stad Kortrijk
Postadres: Grote Markt 54,BE-8500 Kortrijk
Contactpersoon: De heer Alexander Godefroid
Tel: +32 56278345
E-mail: alexander.godefroid@kortrijk.be
Internetadres(sen): www.kortrijk.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Voetpaden: kleine opp. en herstellingen 25 m² - dringende knelpunten 1777 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2020/2122
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233253
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Kortrijk
II.2.4. Beschrijving
Het plaatselijk herstel van voetpaden op de door de stad Kortrijk aangeduide toezichter aangewezen locaties. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-04-01
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het voorleggen van een lijst van minimum drie referenties van gelijkwaardige opdrachten binnen de laatste drie jaar met vermelding van het bedrag van de opdracht, de aard van de opdracht en de identificatie van de opdrachtgever met vermelding van naam, telefoonnr. of e-mail van de contactpersoon bij de opdrachtgever.

Eventuele minimumeisen:
1. Het voorleggen van een lijst van minimum drie referenties van gelijkwaardige opdrachten binnen de laatste drie jaar met vermelding van het bedrag van de opdracht, de aard van de opdracht en de identificatie van de opdrachtgever met vermelding van naam, telefoonnr. of e-mail van de contactpersoon bij de opdrachtgever.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-17 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-09-13


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-25