Universiteit Gent

Uitnodiging tot indienen offerte - Sloop en nieuwbouw parking Rectoraat : opmaken van de studie en opvolging van de werken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Gent
Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Rieke Verhaeghe
Tel: +32 92643186
Fax: +32 92643596
E-mail: rieke.verhaeghe@UGent.be
Internetadres(sen): www.ugent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Sloop en nieuwbouw parking Rectoraat : opmaken van de studie en opvolging van de werken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: A/00882/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: F.I. 27.19 - campus Ufo - Parking Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
De parking van het Rectoraat van de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25 te 9000 Gent, dient afgebroken te worden en opnieuw opgebouwd.  De nieuwe parkeergarage moet plaats geven aan ca. 110 wagens en heeft bij voorkeur 2 bouwlagen met een licht extensieve daktuin met struiken en grassen er boven (totaal : 5.077 m²).  De groenzone moet een link met de tuin van het Technicum en de tuin van het Rectoraat maken.  De opdracht omvat het opmaken van de studie, de omgevingsvergunningsaanvraag, de opmaak van het aanbestedingsdossier en de opvolging van de werken. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-06-01
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten (impliciete verklaring op erewoord).

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. -
Eventuele minimumeisen:
1. -

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De rechtspersonen zijn verplicht om in hun offerte de namen en de beroepskwalificaties te vermelden van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht. De samenstelling en bekwaamheid van het team moet toegelicht worden aan de hand van de studie- en beroepskwalificaties. 2. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. Uit de teamsamenstelling moet kennis en ervaring blijken met architectuur, tuinarchitectuur, stabiliteit en technieken.
Ofwel beschikt de inschrijver zelf over al deze disciplines, ofwel doet hij daarvoor beroep op onderaannemers (waarvan de identiteit en de technische bekwaamheid dient meegedeeld), ofwel bestaat de inschrijver uit een maatschap van meerdere rechtspersonen.
2. Deze voornaamste diensten dienen betrekking te hebben op het opmaken van gelijkaardige studies (met inbegrip van de opvolging van de werken).
Deze gelijkaardige studies moeten betrekking hebben op zelf opgegeven referentieprojecten waaruit ervaring moet blijken met (i) de bouw van (ondergrondse) parkings, (ii) daktuinen en (iii) met een architecturale vertaling van een functioneel gebouw.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:


III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-24 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-08-22


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-18