Agentschap Facilitair Bedrijf

2020/HFB/OP/66843 - Bouwen van een nieuwe slaapblok en een afzonderlijk paviljoen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370204 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370204


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2020/HFB/OP/66843 - Bouwen van een nieuwe slaapblok en een afzonderlijk paviljoen. 
Referentienummer: HFB-2020/HFB/OP/66843-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het dossier omvat de bouw van een nieuwe slaapblok en een afzonderlijk paviljoen met slaapverblijven en vergaderaccommodatie. Zowel de volledige bouw als de inrichting en de beperkte omgevingsaanleg is mee voorzien binnen de opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: DestelheideDestelheidestraat 66 - 1653 Dworp
II.2.4. Beschrijving
Het dossier omvat de bouw van een nieuwe slaapblok en een afzonderlijk paviljoen met slaapverblijven en vergaderaccommodatie. Zowel de volledige bouw als de inrichting en de beperkte omgevingsaanleg is mee voorzien binnen de opdracht. De slaapblok als het paviljoen worden voor de verwarming en het sanitair warm water aangesloten op de centrale stookplaats. 
II.2.7. Looptijd
40 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: D

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestek.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-21 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-04-22
Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-18