Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek

Aanstelling ontwerper mbt aanleg infrastructuur en omgeving project WUG Kerkskenveld, Haaltert


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek
Postadres: Heilig Hartlaan 54,BE-9300 Aalst
Tel: +32 476800632
E-mail: steven.hutse@shmdenderstreek.be
Internetadres(sen): www.shm-denderstreek.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370771


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling ontwerper mbt aanleg infrastructuur en omgeving project WUG Kerkskenveld, Haaltert 
Referentienummer: SHM Denderstreek-Kerksken infra-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71311210
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
ontwerp en leiding van de aanleg infrastructuur- en omgevingswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Haaltert, Kerksken
II.2.4. Beschrijving
ontwerp en leiding van de aanleg infrastructuur en omgevingswerken WUG Kerkskenveld te Haaltert 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-04 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-04
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: offertes worden geopend via etendering

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN
Justitieplein 1, BE-9200 Dendermonde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN
Justitieplein 1, BE-9200 Dendermonde

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN
Justitieplein 1, BE-9200 Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-25