Infrabel - Directie Asset Management - I-am Area Center

71/53/1/19/018 Aat en Chièvres L1 bk 47.952 Aanpassing van de


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Directie Asset Management - I-AM Area Center
Postadres: Frankrijkstraat 85,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Marieke Blieck
Tel: +32 22248852
E-mail: 57c05.burwt@INFRABEL.BE
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365339


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
71/53/1/19/018 Aat en Chièvres L1 bk 47.952 Aanpassing van de 
Referentienummer: I-I.CE-71/53/1/19/018-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanpassing van de huls na spanning
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-31


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De opdrachtdocumenten werd opgeladen.