Infrabel - Directie Asset Management

TR 083456- Het versterken en waterdicht maken van de bruggen -L162 - Saint Hubert, Libin


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: INFRABEL - Directie Asset Management
Postadres: Rue Ennest Solvay 1,BE-4000 Luik
Contactpersoon: TUC RAIL N.V., via het forum vraag&antwoord aan het adres van het koersprofiel
E-mail: ppcell@tucrail.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371042


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TR 083456- Het versterken en waterdicht maken van de bruggen -L162 - Saint Hubert, Libin 
Referentienummer: I-AM (TR)-TR 083456-F06_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45220000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
TR 083456 - Het versterken en waterdicht maken van de bruggen aan KP 138.427 en KP 140.444
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1570689.50 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE3
Voornaamste plaats van uitvoering: Saint Hubert, Libin
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de uitvoering van de werken zoals bepaald in de opdrachtdocumenten. De opdracht omvat hoofdzakelijk het versterken en waterdicht maken van de bruggen aan KP 138.427 en KP 140.444: - verwijdering van struikgewas en kreupelhout aan kunstwerken; - onderhoudswerken aan breuksteenmetselwerken van verticale wanden, timpaanmuren, frontmuren en gewelfmuren en draagmuren; - realisatie van verankeringen met behulp van metalen staven enerzijds maar ook met glasvezelversterkt polymeer anderzijds; - aanbrengen van waterdicht membraan; - spoorwerken; - prefabricatiewerken en plaatsing van onderdelen in gewapend beton (L-muren, platen, .); - realisatie van ter plaatse gegoten beton; - realisatie van wegen- en omgevingswerken; - diverse drainage- en afwateringswerken; Conform artikel 124, §1, 8° van de wet van 17 juni 2016 behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om aan de opdrachtnemer, in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging, nieuwe werken toe te vertrouwen bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken (rechtmaken van rotswanden, werken kleine burgerlijke bouwkunde (plaatsing van goten) en beveiliging van de wanden (plaatsing van metalen netten of gelijkaardig) voor het project As 3 op lijn 162. Het afsluiten van de opdracht op basis van het huidige bestek geeft de inschrijver geen enkel exclusiviteitsrecht. De opdrachtgever kan tijdens de uitvoeringsperiode van de opdracht werken die identiek of vergelijkbaar zijn met de werken beschreven in het huidige bestek laten uitvoeren door andere aannemers of door zijn eigen diensten. De opdrachtnemer kan daarvoor geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 027-062911

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-03-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: S.A. SOCOGETRA
Postadres: Rue Joseph Calozet, 11,BE-6870 AWENNE
NUTS-code: BE344
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Eventuele vragen over het bestek dienen ten laatste 10 dagen voor de limietdatum voor het indienen van de offerte, gesteld te worden via het Forum "Vraag antwoord" hernomen in het adres van het kopersprofiel.Er wordt een verplicht bezoek ter plaats georganiseerde ofwel 07/01/2020, ofwel 08/01/2020. De plaats van de afspraak wordt meegedeeld na de inschrijving.Modaliteiten: zie het deel " Clauses contractuelles générales" van het bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 33 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-30