Stad Gent

Studieopdracht voor wegenis- en rioleringswerken te Gent - Oude Brusselseweg_cl


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Gent
Postadres: Botermarkt 1,BE-9000 Gent
Tel: +32 92667780
Fax: +32 92667379
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Internetadres(sen): www.gent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Studieopdracht voor wegenis- en rioleringswerken te Gent - Oude Brusselseweg_cl 
Referentienummer: TDW/2019/030
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71311220
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-31


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-21
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-05
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 5 mei 2020, 10.00.
Twee posten uit de inventaris dienen geschrapt te worden:
posten 11 - afkoppelingsstudie voor bedrijven > 5.000 m² en 14 - variante afkoppelingsstudie voor bedrijven > 5.000 m². Indien hiervoor toch prijs wordt gegeven, worden deze prijzen niet in rekening gebracht bij de beoordeling van de offertes.