Kempisch Tehuis Cvba

Houthalen 11 - Fase 1 : Vervangbouw van 25 sociale woningen + infrastructuur


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kempisch Tehuis cvba
Postadres: Ringlaan 20,BE-3530 Houthalen-Helchteren
Contactpersoon: Mevrouw Christel Schepers
Tel: +32 11810702
Fax: +32 11525986
E-mail: christel.schepers@cvkt.be
Internetadres(sen): www.kempischtehuis.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Houthalen 11 - Fase 1 : Vervangbouw van 25 sociale woningen + infrastructuur 
Referentienummer: 2017/0241/01 + 18EE075F + BB051FD2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-31


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-02
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2000-06-02
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Aanpassing openingsdatum in de oorspronkelijke aankondiging