Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

GENT MPI de Oase CAPA 19 - nieuwbouw Medisch Pedagogisch Instituut de Oase


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
E-mail: aanbestedingen@g-o.be
Internetadres(sen): www.g-o.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371364


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
GENT MPI de Oase CAPA 19 - nieuwbouw Medisch Pedagogisch Instituut de Oase 
Referentienummer: GO!-21707/22904001/2020/4279-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De projectdefinitie beschrijft in grote lijnen de volgende opdracht:
Het Medisch Pedagogisch Instituut de Oase biedt kleuter en lager onderwijs aan voor leerlingen buitengewoon onderwijs type BA, 2, 3 en 9. De opdracht omvat een uitbreiding van het huidige schoolgebouw en wordt gerealiseerd in kader van een capaciteitsnood.
Het project voorziet in een nieuwbouw met een aantal klassen én ondersteunende lokalen. De uitbreiding wordt ingepland aansluitend aan de linker vleugel van het hoofdgebouw. Dit zowel op de gelijkvloerse verdieping als op niveau +1. Een beperkt aantal omgevingswerken worden opgenomen in het programma.
De bouwsite is gelegen in de Voskenslaan 362 te 9000 Gent.
Het indicatieve Projectbudget is 1.080.000 euro incl. BTW en studiekosten.
Met het oog op bewaking van kosten en termijnen, werd beslist de opdracht uit te voeren via een 'DB-formule', met name één overheidsopdracht voor ontwerp én uitvoering van de geleverde diensten en werken tot de definitieve oplevering door de Opdrachtnemer. Tijdens de uitvoering wordt indicatief een aantal mijlpaal betalingen voorzien.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Voskenslaan 362, 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
De gunning van deze opdracht gebeurt via een mededingingsprocedure met onderhandeling cfr. artikel 38, §1, 1°, c) Wet Overheidsopdrachten 2016. 
II.2.7. Looptijd
18 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de Opdracht , in welk stadium vande procedure ook, elk basisteamlid (volgens art. 3.1.1) of bijkomende onderaannemer die deel uitmaakt van de Aanvraag totdeelneming:1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijkakkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure diebestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoordaanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen enreglementeringen;3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professioneleintegriteit aantast;4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overhedenaannemelijk kunnen maken;5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hijgevestigd is;7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingeninzake de selectie.Deze opsomming wordt aangevuld door de uitsluitingsgronden die vermeld zijn in de artikelen 67 tot en met 69 van de WetOverheidsopdrachten.Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is, voorzover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de Opdrachtgever zelf kanopvragen via elektronische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van nietfalingvia elektronische weg.Elke Kandidaat die in een of meerdere voornoemde situaties verkeert, die leiden tot verplichte of facultatieve uitsluiting, magconform artikel 70 van de Wet Overheidsopdrachten bewijzen dat de maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijnbetrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond.Hiertoe bewijst de Kandidaat, op eigen initiatief, dat hij eventuele schade als gevolg van strafrechtelijke inbreuken of foutenheeft betaald of heeft toegezegd te zullen vergoeden, dat hij de feiten en omstandigheden heeft opgehelderd door actief meete werken met de onderzoekende autoriteiten en dat hij concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeftgenomen die geschikt zijn om verdere strafrechtelijke inbreuken of fouten te voorkomen.De door de Kandidaten genomen maatregelen worden beoordeeld met inachtneming van de ernst en de bijzondereomstandigheden van de strafrechtelijke inbreuken of de fout. Het betreft in alle gevallen een door de Opdrachtgever te nemenbeslissing die zowel op materieel als formeel vlak moet gemotiveerd worden. Wanneer de maatregelen onvoldoende wordengeacht, worden aan de Kandidaat de redenen daarvoor medegedeeld.Als de Opdrachtgever het bewijs toereikend acht, wordt de betrokken Kandidaat niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.De Kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op delimietdatum van ontvangst van de aanvraag. Het ingediende uittreksel dient evenwel steeds de meest actuele toestand weer tegeven.Het RSZ-attest alsook het attest inzake belastingen zal door de Opdrachtgever zelf worden opgevraagd.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-04 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
aanbestedingen@g-o.beVoor deze overheidsopdracht werd het forum van e-Procurement geactiveerd. De aanbestedende overheid verzoekt de markt alle vragen te stellen via dit kanaal.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-03