Oudsbergen

Nieuwbouw technische dienst te Oudsbergen. Opdracht 04 : buitenaanleg.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Oudsbergen
Postadres: Dorpsstraat 44,BE-3670 Oudsbergen
Contactpersoon: Patrick Geelen
Tel: +32 11790170
E-mail: patrick.geelen@oudsbergen.be
Internetadres(sen): www.oudsbergen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371659

I.3. Communicatie

Officiële benaming: ingenieurs- en architectenbureau ESSA
Postadres: Halensebaan, 35,BE-3290 DIEST
Contactpersoon: arch. Karen Cornelissen
Tel: +32 13353769
E-mail: karen.cornelissen@essa.be
Internetadres(sen): http://www.essa.be http://www.essa.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw technische dienst te Oudsbergen. Opdracht 04 : buitenaanleg. 
Referentienummer: Gemeente Oudsbergen-18894/04-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Nieuwbouw technische dienst te Oudsbergen.
Opdracht 04 : buitenaanleg.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Nijverheidslaan te Oudsbergen.
II.2.4. Beschrijving
Nieuwbouw technische dienst te Oudsbergen. Opdracht 04 : buitenaanleg.  
II.2.7. Looptijd
140 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Categorie C klasse 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-19 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-11-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-19
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Inlichtingen omtrent de procedure en voor technische inlichtingen kan de inschrijver terecht op het forum 'vraag en antwoord' op e-procurement tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de uiterste termijn van indienen van de offerte.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-03