De Vlaamse Waterweg Nv

Ondersteuning bij de procesbegeleiding en de communicatie voor het Sigmaplan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Carolien Peelaerts
Tel: +32 32246719
Fax: +32 32246725
E-mail: carolien.peelaerts@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371533


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ondersteuning bij de procesbegeleiding en de communicatie voor het Sigmaplan 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ARC-20-0017-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72413000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De diensten omvatten ondersteuning bij de procesbegeleiding en de communicatie over de verschillende projecten binnen het geactualiseerde Sigmaplan.
De ondersteuning kan ruwweg in volgende categorieën worden onderverdeeld:
- Procesbegeleiding Sigmaplan;
- Communicatie Sigmaplan:
o Strategisch communicatieadvies;
o Grafische ontwikkeling;
o Redactiewerk en copywriting;
o Webontwikkeling/webhosting en sociale media;
o (Lucht-)fotografische diensten;
o Organiseren van evenementen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Ondersteuning bij de procesbegeleiding en de communicatie voor het Sigmaplan 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht kan uitdrukkelijk worden verlengd volgens onderstaande modaliteiten: De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te verlengen in één of meerdere malen met een maximale looptijd van vier jaar. Iedere verlenging wordt aan de dienstverlener meegedeeld tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de looptijd. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-07 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-05-07
Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren(https://eten.publicprocurement.be).De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:De Vlaamse Waterweg nvafdeling Regio CentraalLange Kievitstraat 111-113 bus 442018 AntwerpenTel: 03/224 67 11Fax: 03/224 67 05Mail: regio.centraal@vlaamsewaterweg.beInlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:Carolien Peelaerts (carolien.peelaerts@vlaamsewaterweg.be)

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-02