Az Klina

Huren en wassen van Linnen en Beroepskledij


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Klina
Postadres: Augustijnslei 100,BE-2930 Brasschaat
Contactpersoon: Mevrouw Nadja De Ryck
Tel: +32 36505027
Fax: +32 36505089
E-mail: nadja.de.ryck@klina.be
Internetadres(sen): www.klina.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Huren en wassen van Linnen en Beroepskledij 
Referentienummer: PPP0N8-133/9014/Az Klina
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 98310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
524477.57 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht betreft het huren, wassen, drogen, herstellen/vervangen en transport van linnen, dekbedden en beroepskledij, alsook het ter beschikking stellen van logistieke materialen zoals rolcontainers, kapstokhouders en plastic zakken voor een periode van 60 maand voor het AZ KLINA. De op- en afhaaladressen zijn gespreid over 3 hoofdlocaties, mn. Campus Klina, Campus De Mick en Campus Coda. Slechts 1x per maand is ook een afhaling en levering op Campus Klina - Versailles vereist. De streefdatum voor de opstart van het nieuwe contract is dus 1/9/2019. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 218-535515

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Huren en wassen van Linnen en Beroepskledij

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-03-31

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: CLEANLEASE NV
Postadres: Vullaertstraat 73,BE-8730 Oedelem
Tel: +32 50799393
E-mail: maxim.talloen@cleanlease.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-03